SVERIGES KRISTNA HANDIKAPPFÖRBUND

  Hem | Om oss | Info | Nyhetsbrev | Kontakt   _____________________________________________________
Ett kristet handikappförbund
Vi tror att Sverige behöver ett kristet handikappförbund, ett förbund som för handikappfrågorna framåt i samhället och inom kyrkor och samfund med sina erfarenheter och kunskaper.

Historik
Sveriges Kristna Handikappförbund SKrH fick sitt nuvarande namn vid årsmötet i juni 1996. Förbundets namn har tidigare varit De Handikappades Missionsförening (DHM). Förbundet bildades 1960 av pastor Knut Jansson och de första åren var namnet De vanföras Missionsförening. Ett flertal läns- och lokalavdelning startades under 1970- och 1980-talet. Från och med den 1 juli 2019 har alla läns- och lokalavdelningar överfört verksamhet och organisation till riksföreningen. En ungsektion bildades 1996 med inriktningen verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Våren 2006 startades nätverket Bartimaios. Båda dessa verksamheter har upphört.
Stadgar
Nya stadgar antogs vid förbundsmöte 2008 och reviderades i några §§ 2014 och 2018.

FN-konventionen
Som grund för arbetet i SKrH finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen nämns om tillgänglighet och deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet med mera.

Ekumenik och samverkan
SKrH vill i sitt arbete samverka med alla kristna kyrkor och samfund. Representant från SKrHs styrelse deltar i Sveriges Kristna Råds, SKRs, arbetsgrupp för frågor kring kyrka och funktionshinder. En målsättning är att också öka det lokala samarbetet där människor möts och lär känna varandra. Detta kan ske t.ex. via de lokala kristna ekumeniska samarbetsråden.