SVERIGES KRISTNA HANDIKAPPFÖRBUNDMeny

  Hem | Om oss | Info | Nyhetsbrev | Kontakt | Avdelningar | Bartimaios   _____________________________________________________
Ett kristet handikappförbund - varför?
Vi tror att Sverige behöver ett kristet handikappförbund, ett förbund som deltar i samhällsdebatten med sina erfarenheter och kunskaper - och som för handikappfrågorna framåt - också inom kyrkor och samfund.

Historik
Sveriges Kristna Handikappförbund SKrH fick sitt nuvarande namn vid årsmötet i juni 1996. Förbundets namn har tidigare varit De Handikappades Missionsförening (DHM). Förbundet bildades 1960 av pastor Knut Jansson. Några lokalföreningar har fortfarande kvar DHM-namnet. Nya stadgar antogs vid förbundsmöte 2008.
Ekumenik och samverkan
SKrH vill i sitt arbete samverka med alla kristna kyrkor och samfund. Vi deltar aktivt i en arbetsgrupp för handikappfrågor inom Sveriges Kristna Råd. En målsättning är att också öka det lokala samarbetet där människor möts och lär känna varandra. Detta sker t.ex. via de lokala kristna ekumeniska samarbetsråden.

FN-konventionen
Som grund för arbetet i SKrH finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den innehåller 50 artiklar som visar på vad som behöver göras för att människor med funktions-
nedsättning ska kunna ta del av mänskliga rättligheter. I artikel 30 nämns om tillgänglighet och deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet mm.